АКСТЪР Web административни регистри
АКСТЪР Web административни регистри
  • Регистър на общинската собственост
  • Регистър на разпоредителните сделки
  • Регистър на разрешителни
  • Регистър на уведомленията
  • Регистър на временните разрешителни
  • Регистър на категоризираните обекти
  • Регистър на индивидуалните административни актове (заповеди на кмета);
  • Регистър на обществените поръчки;
  • Регистър на регулаторните режими;
  • Регистър проекти.
АКСТЪР Web административни регистри е специализиран продукт, който осигурява публикуването на интернет страницатана общината на „живи” данни, съдържащи се в регистрите на общинската информационна система. Както е известно голяма част от информацията, засягаща публичните регистри, се поддържа от т.нар. «BACK” офис системи на съответните общини. Ясно е, че тази информация трябва да се направи публично достояние, без да се налага да се въвежда отново. Всяко ежедневно изменение на данните в регистрите на “Back” офис системите трябва да се предоставя на гражданите, без да се натоварва с допълнителна работа общинската администрация.
 
     Това е продукт, който осигурява публикуването на интернет страницата на общината на „живи” данни, съдържащи се в регистрите на общинската информационна система. Всяко изменение на данните се отразяват на сайта.
 
      АКСТЪР WEB административни регистри позволява детайлна настройка на съдържанието на публикуваните данни в зависимост от изискванията на ръководството.