Новини
е-УПРАВЛЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
23.03.2020

Уважаеми кметове на общини, ползващи системите АКСТЪР,

Във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на  COVID-19 и в условията на засилени мерки за предпазване от заразяване в страната, както и във връзка с отдавна назрялата необходимост:

 • от въвеждане на реално комплексно административно обслужване;
 • от реално внедряване на технологиите на електронно управление

СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР

обявява безплатна инициатива  

„50 удобни за гражданите е-услуги“ ,

с което съвместно с общинските администрации подпомагаме българското обществото в момент на изпитания.

 

Същността на инициативата се състои в предоставяне, изцяло по електронен път, на статистически най-често използвани във всяка община, административни услуги.

Инициативата ще осигури отпадане на необходимостта от посещение в офиса на общината, от  струпването на много хора и от чакането на опашки.

Инициативата осигурява възможността, общините да се възползват безплатно от новите е-услугите и новите модули за интеграция с националните регистри на фамилията програмни продукти АКСТЪР за периода на пандемията.

Инициативата осигурява възможност общината да реализира комплексно административно обслужване за най-често използвани от нейните граждани административни услуги.

 

Предлаганата технология осигурява следните функции:

 1. Дистанционно заявяване на административната услуга по електронен път от портала на общината:
  1. Разширена (Иновативна) дистанционна идентификация на заявителя, състояща се от множество различни технологии, чиято цел е максимално да разшири групата на заявители на услуги.
  2. Опростено попълване на форма, с минимално количество необходима информация;
  3. Заплащане на услугата по електронен или по друг, избран от заявителя път;
  4. Избор на начина на получаване на резултата от административната услуга.
 2. Заявлението за административна услуга се регистрира в общинската информационна система автоматично и по предварително определен за всяка услуга маршрут се насочва към отговорните специалисти.
 3. Специалистите от общината ще разполагат с инструменти за събиране на необходимата за изпълнение на услугата информация по служебен, електронен път. Те ще могат да използват следните технологии:
  1. АКСТЪР RegIX осигурява служебно извличане на данни, които се намират в националите регистри;
  2. АКСТЪР КОМУНИКАТОР осигурява обмен на документи по електронен път с други администрации с цел реализацията на „вътрешни електронни услуги“;
  3. АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ осигурява служебен обмен на документи с други администрации, организации или частни лица;
  4. АКСТЪР ИМОТЕН РЕГИСТЪР осигурява служебно извличане на данни, които се намират в имотния регистър;
 4. Предоставянето на готовия документ (акт) може да се извърши по предвидените в закона начини: лично - на гише, по-пощата чрез лицензиран пощенски оператор, като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис и т.н.

 

Забележка: Предлаганата технология позволява обработка на заявления, получени и от други портали, по национално стандартизираните канали за обмен на данни. Ето защо, с цел да се подкрепят усилията на ДАЕУ в подкрепа на електронното управление, препоръчваме общините да се присъединят към Единния модел на ДАЕУ (писмо ДАЕУ-3915-17.3.2020 г.). Това ще позволи документи, подадени и по този канал да могат да бъдат обработвани от общините.

Общините, които искат да участват в инициативата като партньори, трябва да заявят това с писмо до Софтуерна група АКСТЪР, изпратено по комуникационния канал СЕОС.

В резултат ще получат детайлна инструкция за технологията на внедряване и дейности, които трябва да се предприемат с цел внедряването да завърши за много кратък период от време.

Участието в инициативата не е свързано с финансови ангажименти.

 

Нека от тук нататък да работим електронно!

 

Екип на Софтуерна група АКСТЪР