Новини
Нови модули от комплекса АКСТЪР е-СЪГЛАСУВАНЕ
08.12.2021
В изпълнение на изискванията на ЗЕУ и свързаните с него наредби СГ АКСТЪР разработи нова серия модули, свързани с електронното управление на документите в администрациите.
Новите модули са три:
 • Модулът АКСТЪР-PKI22 e вграден в сервизните приложения AEUM и AOCFG и осигурява възможност на всеки служител да получи усъвършенстван цифров сертификат през своя профил. С този сертификат и със системата АКСТЪР ОФИС служителят ще може да полага електронен подпис в своята работа. Технологията и правилата на използване на тези цифрови сертификати се регламентират от Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите към ЗЕУ.
 • Модулът АКСТЪР-PDF22 позволява само с няколко кликвания да се подпише файл в PDF формат, без да се излиза от системата АКСТЪР ОФИС, както и без да се ползва друго приложение (напр. Addobe Acrobat Rader©). В допълнение, модулът осигурява възможност на произволно място в документа да може да се постави изображение на писмен подпис. Модулът разполага с функция за автоматично вграждане на номера, под който документът е регистриран, датата, както името на служителя, който е сканирал документа при регистрацията му.
 • Модулът АКСТЪР е-СЪГЛАСУВАНЕ22 позволява да се автоматизира процесът на електронно съгласуване на документа между няколко специалиста. Като част от системата АКСТЪР ОФИС модулът:
  • Осигурява динамично или статично определяне на лицата, които трябва да съгласуват документа;
  • Организира процеса на съгласуване като част от административния процес, управляван от системата АКСТЪР ОФИС;
  • Осигурява нотификация за задачите по съгласуване и одобряване на документа;
  • Осигурява възможност за служебна проверка на подписите в документа.
  • Осигурява възможност за генериране на справка за положените върху документа електронни подписи;
  • Автоматично съхранява всички действия по електронно съгласуване на документа и др.
 
Комплексно трите модула решават следните задачи:
 1. Изискване на чл.30 ал 1 на Закона за електронно управление е деловодителят да подпише електронно (със своя електронен сертификат) сканирания от него документ, постъпил на хартия.
Технологията, която реализира АКСТЪР ОФИС, съвместно с трите модула, след необходимите настройки, позволява:
 • Деловодителят да се идентифицира при започване на работа, като въвежда еднократно своя пин код;
 • След като със системата АКСТЪР ОФИС деловодителят е регистрирал определен документ и сканира един или няколко хартиено представени документи, във всеки отделен файл системата автоматчино вгражда номера на документа, датата и името на деловодителя, извършил операцията посредством е-подпис. След този момент файлът не може да бъде променян.
 1. Цифровото подписването на вътрешни и изходящи документи поже да става през системата АКСТЪР ОФИС като се използват КЕП (Квалифициран е-подпис) или вградените възможности на системата да управлява ведомствени усъвършенствани цифрови сертификати:
 • Могат да бъдат подписвани всички видове файлове по следните формати:
 • *.P7M, при който файлът е „опакован“ по стандарта PKCS#7;
 • *.P7S, при който оригиналният файл се запазва, но служебно се създава файл, съдържащ информацията за е-подпис, която може да бъде проверявана с функциите на системата АКСТЪР ОФИС.
Подписваният файл се съхранява в системата АКСТЪР ОФИС и се достъпва от там с командата “Виж и подпиши
 1. Файловете във формат MS Word© могат да бъдат подписвани, като се използват вградените възможности на продукта MS Word© като за целта АКСТЪР ОФИС поставя необходимите подписови редове.
 2. Модулът АКСТЪР е-СЪГЛАСУВАНЕ позволява за всяка стъпка от процеса на съгласуване да се определи, дали е необходимо да се използва операцията цифрово подписване. Модулът подпомага и управлява особените случаи в процеса на съгласуване („съгласува с особено мнение“, „не съгласуване“) и съдейства за провеждане в хода на съгласуването.
 
Използването на трите модула изисква да се направи заявка на адрес office@acstre.com, след което се планира среща с ръководството на СГ АКСТЪР, при която се избира или уточнява най-подходящата за администрацията технология. Следва настройка на системата от специалистите на СГ АКСТЪР  и обучение на служителите.
Стойността на услугата по инсталиране и настройване на модулите e безплатна, а стойността на услугата по гаранционно обслужване на модула АКСТЪР е-СЪГЛАСУВАНЕ22 се включва в годишната гаранционна поддръжка на системата АКСТЪР ОФИС.