Новини

Пояснение относно хакерска атака в Столичен общински съвет
29.05.2024

Във връзка със съобщението от сайта на Столична община  „Деловодната система за документооборот на Столичния общински съвет е станала обект на хакерска атака“ сме  длъжни да уточним:

 1. От криптовирус в мрежата на Столична община е засегнат сървърът на СОС, на който е разположена инсталацията на АИС на СОС.
 2. Няма данни атаката да е свързана с работещия на сървъра софтуер за Столичния общински съвет. Точните причини за нанесените щети се уточняват от компетентните органи.
 3. СГ АКСТЪР е възстановил системата и общинските съветници могат да я ползват.
 4. Използваме случая да напомним, че редовното архивиране извън локалната мрежа, съпътствано с редовни проверки на възможността за възстановяване на данните от архивите, са универсално решение за подобни проблеми. Системата АКСТЪР БЕКЪП ежедневно архивира данните и ги съхранява в криптиран вид в отдалечено облачно хранилище, откъдето могат бързо и лесно да бъдат възстановени в състоянието им до произволна дата 30 дни назад, като периодично системата извършва автоматично пробно възстановяване на архивираните данни. Системата АКСТЪР БЕКЪП, към момента на атаката, не се използва в СОС.

Екип Информационна сигурност и архивиране

Софтуерна група АКСТЪР


Дежурни телефонни номера на 02.05.2024 (четвъртък)
29.04.2024

Уважаеми колеги,

С решение на Ректора на Технически университет – София 02 май 2024 г. /четвъртък/ е обявен за неприсъствен. По тази причина достъпът до всички сгради ще бъде преустановен, поради което стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана.

Оставаме на разположение на следните мобилни номера: ...


Репортаж на БНТ отрази АКСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
28.03.2024

За свой репортаж, Българската национална телевизия посети общинска администрация "Аксаково", където успешно е внедрена платформата АКСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

https://bnt.bg/news/socialni-uslugi-na-edno-gishe-v363697-327200news.htmlЧестита Баба Марта - живи, здрави, румени и засмени!
01.03.2024


Платформа АКСТЪР ИНТЕЛЕКТ

Нови функции в АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
01.02.2024

Уважаеми колеги,

Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация от 24.01.2024 г. Ви информираме, че са добавени следните нови функции в системата АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 • Автоматично публикуване на дневния ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него в съответствие с изискванията на чл.27.ал.1а.
 • Създава се публичен електронен регистър на питанията по чл. 33, ал. 1, т. 4 и отговорите към тях в съответствие с изискванията на чл. 28 ал.4 и информацията от него се публикува автоматично.
 • Автоматично публикуване на протокола от заседанията на общинския съвет
 • Автоматично публикуване на дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината (Чл. 48а. ал.1).
 • Автоматично публикуване на протокола от всяко заседание на комисия (Чл.48а ал.3)
 • Публикуването на посочените по-горе регистри се извършва на страницата на общинския съвет или на страницата на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.
 • Предлага се технология за директно излъчване на заседанията на комисиите и общинския съвет, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница (чл.48 ал.2).
 • Предлага се услугата хостинг на системата АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за общините, които не разполагат с подходяща хардуерна конфигурация.

Считано от 10.02.2024 г. се приемат записвания за внедряване на новите функции, както и на цялата система АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

 

Екип ОБЩИНСКИ СИСТЕМИ

Софтуерна група АКСТЪР


Информация във връзка с писмо МЕУ-20848/14.12.2023г. (актуализиран Национален план за въвеждане на еврото)
19.12.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо МЕУ 20848/14.12.2023 г., относно „Предприемане на действия от административните органи по адаптиране на информационните им системи във връзка с въвеждането на еврото, съгласно актуализирания Национален план за въвеждане на еврото в Република България, приет с РМС № 797 от 13 ноември 2023 г.“ и изискването да се планират разходите за програмно осигуряване в бюджетната 2024 г., Ви информираме, че следните продукти от фамилията АКСТЪР ще претърпят описаните по-долу промени в ценообразуването:

 • АКСТЪР НАЕМИ
 • АКСТЪР КАСА
 • АКСТЪР ТЪРГОВИЯ
 • АКСТЪР УЕБ КАСА
 • АКСТЪР е-ПЛАЩАНЕ
 • АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ
 • АКСТЪР ФУК
 • АКСТЪР ДОГОВОРИ
 • АКСТЪР САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ
 • АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
 • АКСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Новите цени ще включват актуализация на продуктите във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България и ще се образуват по следните правила:

 1. Отпадат отстъпките за администрациите, които получават такива, за версиите на продуктите до 2023 г.
 2. Считано от 1.03.2024 г. се повишава основната цена на гаранционното обслужване на всеки от продуктите с 10 % .

 

С Уважение

Екип „ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ“

Софтуерна група АКСТЪР