АКСТЪР 

Софтуерна група АКСТЪР


Визия към по-добро e-бъдеще
научи повече
Новини
Инструмент за нулиране броячите на индексите в АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.
За трета поредна година СГ "Акстър" ще предостави на своите клиенти електронни услуги свързани с изборите. 
Услугите, от които гражданите притежаващи квалифициран електронен подпис(КЕП) ще могат да се възползват тази година за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум са:
 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден
 • Заявление-Декларация за изключване от Списъка на заличените лица и вписване в избирателния списък преди предаването на избирателния списък на СИК
Част от общините предлагащи тези услуги, чрез системата "Платформа за е-услуги Акстър 2016" са: Столична община, Община Банско, Община Бургас и др. За пълния списък с общините предлагащи услугите, посетете страницата: https://izbori.auslugi.com и проверете дали Вашата община предлага описаните услуги.
 
Както е известно, системата за документооборот и управление на административните процеси АКСТЪР ОФИС разполага с „екстра”, която позволява на заявителя на услуга да получава информация за хода на изпълнението на преписката му в администрацията. Възможно е информацията да бъде: Кратка, получавана от т. нар.“ Кратка деловодна справка“, и показваща дали процедурата по обработка на документа е завършена или се работи по нея в момента; Разширена, получавана от модула „Разширена деловодна справка”, която позволява детайлно да се проследява хода на документа в самата администрация. (Това е отделен модул на системата). Новата възможност на системите АКСТЪР, обявена на 16.04.2016 от Софтуерна група АКСТЪР позволява при...
 Екслузивен първи поглед върху новата гама от продукти на СГ "Акстър" ще имат всички посетители
на тазгодишната конференция по електронно управление „Големите промени в електронното управление”.
В периода 10-11 март 2016 г. в хотел Балкан - гр. София ще се проведе 17ТА конференция по електронно управление „Големите промени в електронното управление”

За втора поредна година СГ "Акстър" ще предостави на своите клиенти електронни услуги за избори.

За всички райони на София, това може да стане чрез портала https://izbori.sofia.bg//.

За всички останали клиенти, това е възможно от съответните им общински уеб портали.

 
За нас
Acstre Logo
Научно-изследователска лаборатория по компютърна графика и геоинформационни системи е създадена в рамките на ФПМИ на ТУ - София. Лабораторията е добре известна в България с фамилията от над тридесет различни програмни продукти АКСТЪР, чиято цел е да автоматизират дейността на различни видове администрации.
Стартирайки от академичен проект за универсална ГИС през 1987 г., днес системите АКСТЪР са инсталирани на повече от 3000 работни места. Лабораторията е по-известна като „Софтуерна група АКСТЪР". Ръководител на групата, от основаването й и до днес, е доц. д-р Моско Аладжем.
Системите АКСТЪР са инсталирани и успешно работят в повече от 300 администрации, в това число общински и областни администрации, министерства и агенции. Сред големите клиенти на Софтуерна група АКСТЪР са Столична община с 24 районни администрации, CEZ с нейни поделения, Trace Group Hold и др.

Цели

 • Да обучава елитни студенти и докторанти в областта на съвременни информационните технологии
 • Да създава реални програмни продукти за нуждите на българската администрация

Портфолио

Към момента портфолиото на СГ АКСТЪР съдържа повече от 30 програмни системи, автоматизиращи дейностите на администрациите в областта на:
 • е-управление
 • е-администрация
 • е-кадастър
 • е-сигурност
 
Какво предлага АКСТЪР?
Групата програми “АКСТЪР ФРОНТ ОФИС” обхваща продуктите с чиято помощ се организира и контролира движението на документите, възлагането на задачите, отчитането им и техния контрол, съхраняването на документите в електронен вид, създаването на пълен електронен архив, преминаването към пълен безхартиен модел на работа с използването на електронния подпис в ежедневната работа, поддържане на Системата за управление на качеството.
Групата програми “АКСТЪР BACK ОФИС” обхваща група програми, всяка от които дава възможност на служителите от съответния отдел да работят едновременно върху обща база от данни, да актуализират информацията, да извършват различни видове справки, както и да произвеждат различни видове документи. В същото време програмите осигуряват на ръководния персонал интерактивни средства за задълбочен анализ и контрол.
Групата програми “АКСТЪР ГИС ОФИС”, които работят върху обща база данни и представляват ядрото на съвременна проблемно-ориентирана геоинформационна система. Програмите могат да се използват както в специализираната общинска администрация, така и в специализирани предприятия и организации, чиято задача е да поддържат инженерна инфраструктура.
Групата програми “АКСТЪР WEB ОФИС” позволява възможностите на административната информационна система да се разширяват чрез предоставяне на услуги посредством Интернет и други комуникационни среди.
Други софтуерни решения
 
Проекти
2014 година
 •  Разработване и внедряване на централизирана информационна система за „Управление и контрол на изпълнението на проекти по СКФ
 •  Инсталиране документооборотна система АКСТЪР
 •  Изграждане и внедряване на софтуерен продукт за столична програма "Култура" на Столична община
 •  Предоставяне на електронни услуги за "Парламентарните избори в България през 2014"
 •  Инсталиране на уеб базирана документооборотна система АКСТЪР
 •  Внедряване на ГИС система и публични регистри
 •  Изграждане на уеб портал за община Лом
 •  Изграждане на информационна инфраструктура на МРРБ и разработване на електронни административни услуги.
2013 година
 •  Изграждане на информационна инфраструктура на МРРБ и разработване на електронни административни услуги.
 •  Инсталиране на системата Акстър Местни Данъци и Такси
 •  Инсталиране на системите Акстър Кметства и Акстър Разширена Деловодна Справка
 •  Инсталиране на WEB услуги
 •  Създаване, изграждане и внедряване към модул ДАЛЯНИ в ИСС на ИАРА
 •  Инсталиране на уеб базирана документооборотна система АКСТЪР
 •  Инсталиране на системите Акстър ГИС и Акстър Публични Регистри
 •  Инсталиране, обучение и поддръжка на Акстър Офис.
 •  Инсталиране на системата Акстър Местни Данъци и Такси.
 •  Инсталиране на системата Акстър Офис
 •  Доставка, внедряване и поддръжка на автоматизирана информационна система за управление на документооборота на Администрация на президента, интеграция със съществуващата система, и съпътстващо обучение
 •  Адаптация на деловодната система към изискванията за електронен обмен на документи; внедряване на Акстър Комуникатор 2013; разработване на уеб услуги; обучение на служителите в районите: Студентстки, Илинден, Възраждане, Слатина и Столична община
2011 година
 •  Разработка на специализиран уеб портал.
 •  Разработване и внедряване на софтуер. Създаване на единна информационна система. Обучение на служители.
2010 година
 •  Оптимизация на деловодно-управленската система с цел по-висока функционалност на автоматизираната информационна система.
 •  Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга.
 •  Надстрояване на съществуващи софт. продукти разширявайки тяхната функционалност.
 •  Усъвършенстване и развитие на софт. продукти, с цел привеждане в съответствие с изискванията на действащите в момента нормативни документи и подзаконови актове.
 •  Разработване на нови програмни продукти и предоставяне на услуги описани в ТЗ
2009 година
 •  Разработка и внедряване на софтуер за електронни регистри.
 •  Разработка и внедряване на уеб-базирана система за достъп до процеса на извършване на общински административни услуги.
 •  Разработване и внедряване на софтуер за електронни интернет портали
 
Сертификати
Сертификат за оперативна съвместимост и информационна сигурност